Dołącz do nas już teraz!

Dodaj gabinet

Gabinet stomatologiczny

Uni-Med Centrum Medyczno-Stomatologiczne

Adres: ul. Kukułek 45, Sosnowiec

Godziny przyjęć

 • Pn-Pt 08:00 do 20:00

sposoby rejestracji:

telefoniczna, mailowa, osobista

O nas

Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med to naj­lepsi spe­cja­li­ści i sku­teczna pomoc bez bólu. Od lat dia­gno­zu­jemy, leczymy i wspie­ramy nawet w trud­nych przy­pad­kach, wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i nasze doświad­cze­nie. Leczymy zarówno pry­wat­nie, jak i w ramach ubez­pie­czeń zdro­wot­nych, w tym NFZ.

 

Naszą spe­cjal­no­ścią jest głów­nie sto­ma­to­lo­gia – zapra­szamy przede wszyst­kim miesz­kań­ców Sosnowca i oko­lic. Czeka na Pań­stwa trzech spe­cja­li­stów, a każdy nasz den­ty­sta ma w Sosnowcu wielu zado­wo­lo­nych pacjen­tów. Nasza oferta to lecze­nie zacho­waw­cze, pro­fi­lak­tyka i higie­ni­za­cja, sto­ma­to­lo­gia este­tyczna, endo­don­cja, lecze­nie chi­rur­giczne, lecze­nie sta­wów skroniowo-żuchwowych, pro­te­tyka, wyko­nu­jemy także implanty w kon­ku­ren­cyj­nych cenach w Sosnowcu i na całym Śląsku.

W Uni-Med czeka na Pań­stwa nie tylko sto­ma­to­log, ale rów­nież gotowi do pomocy leka­rze rodzinni, leka­rze spe­cja­li­ści, jak der­ma­to­log, orto­peda, endo­kry­no­log, laryn­go­log, nefro­log czy psy­chia­tra. Świad­czymy także usługi dia­gno­styczne, w tym usg – zapra­szamy pacjen­tów z Sosnowca i sąsied­nich śląskich miast.

Cen­trum Medyczno-Stomatologiczne Uni-Med  świad­czy kom­plek­sowe usługi medyczne obej­mu­jące zakres:

 • pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej (POZ), reali­zo­wa­nej przez leka­rzy rodzinnych
 • wizyt domo­wych leka­rzy rodzinnych
 • ambu­la­to­ryj­nej spe­cja­li­stycz­nej opieki zdro­wot­nej (AOS)
 • dia­gno­styki medycznej
 • lecze­nia sto­ma­to­lo­gicz­nego w peł­nym zakresie
 • reha­bi­li­ta­cji i fizykoterapii

Część świad­czeń medycz­nych reali­zu­jemy w ramach umowy z Naro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia. Świad­cze­nia w peł­nym zakre­sie ofe­ru­jemy pacjen­tom komer­cyj­nym i obję­tym pry­wat­nymi ubez­pie­cze­niami zdro­wot­nymi lub pakie­tami medycz­nymi. Od wielu lat jeste­śmy part­ne­rem medycz­nym takich firm, jak: Allianz, Inter Part­ner Assi­stance, Medica Pol­ska, Mon­dial Assi­stance, Polsko-Amerykański Sys­tem Medyczny-II, Scan­med Mul­ti­me­dis, Signal Iduna, Inter Pol­ska i OPTUS.

Usługi

Trzech spe­cja­li­stów: endo­don­cji i sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­tyki i implanto-protetyki oraz chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej. Inno­wa­cyjny sprzęt medyczny: mikro­skop ope­ra­cyjny Leica, laser sto­ma­to­lo­giczny Sirona, cyfrowe zdję­cia zębów Gen­dex, znie­czu­le­nie The Wand oraz dwa w dosko­nale wypo­sa­żone unity gwa­ran­tują naj­wyż­szą jakość i zabiegi bez bólu.

W naszym gabi­ne­cie do opra­co­wa­nia kana­łów korzeni zębów wyko­rzy­stu­jemy sze­reg nowo­cze­snych urzą­dzeń medycz­nych, m.in. mikro­skop ope­ra­cyjny, niklowo-tytanowe NiTi narzę­dzia rotacyjne, precyzyjny endo­mo­tor i endo­metr. Cechą szcze­gólną endo­mo­toru Endo IT Pro­fes­sio­nal jest sil­nik kro­kowy (uży­wany czę­sto w tech­nice robo­tów), który z elek­tro­niczną regu­la­cją wyko­nuje każdy obrót w 1600 drob­nych, pre­cy­zyj­nych kro­kach co 0,225°. Przy każ­dym kroku w ułamku sekundy urzą­dze­nie Endo It może wyko­nać pole­ce­nie kom­pu­tera z dokład­nie dozo­waną siłą. Zastosowanie tego urzą­dze­nia w połą­cze­niu z wła­ści­wo­ściami narzę­dzi niklowo-tytanowych sta­nowi wielki postęp w dzie­dzi­nie endo­don­cji, uła­twia­jąc nad­zwy­czaj­nie lecze­nie kana­łowe zębów.

W celu pre­cy­zyj­nego dostępu do kanału korze­nio­wego i sku­tecz­nego wyle­cze­nia mia­zgi (żywej czę­ści zęba, skła­da­ją­cej się z naczyń i ner­wów) sto­su­jemy nowo­cze­sny mikro­skop ope­ra­cyjny Leica M320 z torem wizyj­nym jako­ści HD i oświe­tle­niem LED.

Implan­to­pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna, czyli odbu­dowa uzę­bie­nia na implan­tach osa­dzo­nych w kości szczęki lub żuchwy, pozwala na osią­gnię­cie trwa­łego efektu este­tycz­nego i przy­wró­ce­nie funk­cji narządu żucia. Najnowsza tech­no­lo­gii implan­ta­cji ofe­ruje pacjen­tom moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków zębo­wych w spo­sób moż­li­wie naj­bar­dziej zbli­żony do natury. Ta dzie­dzina współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii łączy w sobie wie­dzę i prak­tykę z zakresu chi­rur­gii, perio­don­to­lo­gii i protetyki.

 

Wyko­nu­jemy zabiegi w zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej jamy ust­nej obejmujące:

 • usu­wa­nie zębów jedno- i wielokorzeniowych
 • usu­wa­nie zębów ósemek, zwa­nych zębami mądrości
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów cał­ko­wi­cie zatrzymanych
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów leżą­cych poza łukiem
 • zabiegi resek­cji wierz­choł­ków korzeni
 • usu­wa­nie torbieli
 • pod­ci­na­nie wędzidełka
 • dłu­to­wa­nie zęba

Uży­wamy lasera zabie­go­wego SIRO­La­ser Xtend prze­zna­czo­nego do chi­rur­gii (reduk­cja krwa­wie­nia, cię­cie bez masyw­nego krwa­wie­nia – natych­mia­stowa koagu­la­cja rany) i implan­to­lo­gii (odsła­nia­nie ukry­tych implantów)

Zalety sto­so­wa­nia lasera sto­ma­to­lo­gicz­nego w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nalną chi­rur­gią stomatologiczną:

 • mniej­sza inwa­zyj­ność i bole­sność zabiegów
 • wysoka pre­cy­zja inter­wen­cji chirurgicznych
 • dokładne usu­wa­nie zain­fe­ko­wa­nych tkanek
 • lep­sza koagulacja
 • mniej­sze krwawienie
 • zmniej­sze­nie obrzęku pooperacyjnego
 • przy­spie­szone goje­nie ran
 • reduk­cja powsta­wa­nia blizn
 • zmniej­sze­nie bólu pooperacyjnego
 • eli­mi­na­cja koniecz­no­ści sto­so­wa­nia szwów po prze­pro­wa­dzo­nym zabiegu

  Trzech spe­cja­li­stów: endo­don­cji i sto­ma­to­lo­gii zacho­waw­czej, pro­te­tyki i implanto-protetyki oraz chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej. Inno­wa­cyjny sprzęt medyczny: mikro­skop ope­ra­cyjny Leica, laser sto­ma­to­lo­giczny Sirona, cyfrowe zdję­cia zębów Gen­dex, znie­czu­le­nie The Wand oraz dwa w dosko­nale wypo­sa­żone unity gwa­ran­tują naj­wyż­szą jakość i zabiegi bez bólu.

  W naszym gabi­ne­cie do opra­co­wa­nia kana­łów korzeni zębów wyko­rzy­stu­jemy sze­reg nowo­cze­snych urzą­dzeń medycz­nych, m.in. mikro­skop ope­ra­cyjny, niklowo-tytanowe NiTi narzę­dzia rotacyjne, precyzyjny endo­mo­tor i endo­metr. Cechą szcze­gólną endo­mo­toru Endo IT Pro­fes­sio­nal jest sil­nik kro­kowy (uży­wany czę­sto w tech­nice robo­tów), który z elek­tro­niczną regu­la­cją wyko­nuje każdy obrót w 1600 drob­nych, pre­cy­zyj­nych kro­kach, co 0,225°. Przy każ­dym kroku w ułamku sekundy urzą­dze­nie Endo It może wyko­nać pole­ce­nie kom­pu­tera, z dokład­nie dozo­waną siłą. Zastosowanie tego urzą­dze­nia w połą­cze­niu z wła­ści­wo­ściami narzę­dzi niklowo-tytanowych sta­nowi wielki postęp w dzie­dzi­nie endo­don­cji, uła­twia­jąc nad­zwy­czaj­nie lecze­nie kana­łowe zębów.

  W celu pre­cy­zyj­nego dostępu do kanału korze­nio­wego i sku­tecz­nego wyle­cze­nia mia­zgi (żywej czę­ści zęba, skła­da­ją­cej się z naczyń i ner­wów) sto­su­jemy nowo­cze­sny mikro­skop ope­ra­cyjny Leica M320 z torem wizyj­nym jako­ści HD i oświe­tle­niem LED.

  Implan­to­pro­te­tyka sto­ma­to­lo­giczna, czyli odbu­dowa uzę­bie­nia na implan­tach osa­dzo­nych w kości szczęki lub żuchwy, pozwala na osią­gnię­cie trwa­łego efektu este­tycz­nego i przy­wró­ce­nie funk­cji narządu żucia. Najnowsza tech­no­lo­gii implan­ta­cji ofe­ruje pacjen­tom moż­li­wość uzu­peł­nie­nia bra­ków zębo­wych w spo­sób moż­li­wie naj­bar­dziej zbli­żony do natury. Ta dzie­dzina współ­cze­snej sto­ma­to­lo­gii łączy w sobie wie­dzę i prak­tykę z zakresu chi­rur­gii, perio­don­to­lo­gii i protetyki.

   

  Wyko­nu­jemy zabiegi w zakre­sie chi­rur­gii sto­ma­to­lo­gicz­nej jamy ust­nej obejmujące:

 • usu­wa­nie zębów jedno- i wielokorzeniowych
 • usu­wa­nie zębów ósemek, zwa­nych zębami mądrości
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów cał­ko­wi­cie zatrzymanych
 • chi­rur­giczne usu­wa­nie zębów leżą­cych poza łukiem
 • zabiegi resek­cji wierz­choł­ków korzeni
 • usu­wa­nie torbieli
 • pod­ci­na­nie wędzidełka
 • dłu­to­wa­nie zęba
 • Uży­wamy lasera zabie­go­wego SIRO­La­ser Xtend prze­zna­czo­nego do chi­rur­gii (reduk­cja krwa­wie­nia, cię­cie bez masyw­nego krwa­wie­nia – natych­mia­stowa koagu­la­cja rany) i implan­to­lo­gii (odsła­nia­nie ukry­tych implantów)

  Zalety sto­so­wa­nia lasera sto­ma­to­lo­gicz­nego w porów­na­niu z kon­wen­cjo­nalną chi­rur­gią stomatologiczną:

 • mniej­sza inwa­zyj­ność i bole­sność zabiegów
 • wysoka pre­cy­zja inter­wen­cji chirurgicznych
 • dokładne usu­wa­nie zain­fe­ko­wa­nych tkanek
 • lep­sza koagulacja
 • mniej­sze krwawienie
 • zmniej­sze­nie obrzęku pooperacyjnego
 • przy­spie­szone goje­nie ran
 • reduk­cja powsta­wa­nia blizn
 • zmniej­sze­nie bólu pooperacyjnego
 • eli­mi­na­cja koniecz­no­ści sto­so­wa­nia szwów po prze­pro­wa­dzo­nym zabiegu.

Parking

Parking przed budynkiem przychodni.

Filmy

Umów wizytę / zapytaj o usługę:

Reklama
Poznaj naszych specjalistów. Jest nas już 11043 w całej bazie!

Chirurgia

Implantologia

Ortodoncja

Protetyka

Rentgen